Anunț – Concurs angajare personal

ANUNȚ
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „NICOLAE RUSSU”, cu sediul în Sita Buzăului , nr.228, tel 0267373052, e-mail scoalanrussu@yahoo.com, organizează concurs la nivelul unității de învățământ Școala Gimnazială ”Nicolae Russu” din Sita Buzăului, în data de 15.12.2021  , în acord cu H.G. nr. 1336/8.11.2022 cu modificările și completările ulterioare,  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
:Muncitor de întreținere   –  1 post – 1 normă
Administr ator de patrimoniu1 post –  0,5 normă

        Probele se vor organiza la sediul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu”   din Sita Buzăului, în data de 15.12.2022  astfel :
Selectarea dosarelor – la sediul unităţii în data de 13 decembrie  2021 Proba scrisă – la sediul unității, 15.12.2022  – ora 10;
Proba practică  – la sediul unităţii, 15.12.2022  –  ora 12.
Interviu  – la sediul unităţii, 15.12.2022 – ora 14
Afișarea rezultatelor – la sediul unităţii15.12.2022 –  ora 15 .
Depunerea contestațiilor – la sediul unităţii, 15.12.2022 –  ora 15:30 Afișarea rezultatelor finale – la sediul unităţii, 16.12.2022  ora 12: 00 .

                Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul instituţiei este   24.11.2022  –  13.12.2022, interval orar 12:00 – 15: 00 .

         CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR (conform  HG nr. 1336/8.11.2022, cu modificările ulterioare) : Pentru muncitor de întreținere : studii medii și min 3 ani vechime în muncă; Pentru administrator de patrimoniu : studii medii, min. 3 ani vechime în muncă,  cursuri  de calificare Tehnician electromecanic și Maistru mecanic,  abilități de utilizare a calculatorului, minim Word și Excell;

          Bibliografia pentru concurs și alte relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul  Şcolii Gimnaziale„NICOLAE RUSSU”  din Sita Buzăului, tel. 0267373052 .

Conţinutul dosarului de concurs:
– Cererea de participare la concurs;
– Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original + copie);
– Documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);
– Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinta  revisal, conformă cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
– Curriculum vitae;
– Recomandare de la ultimul loc de muncă. 

Închide meniul