Detalii – Anunț concurs la nivelul unității de învățământ

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „NICOLAE RUSSU”, cu sediul în Sita Buzăului , nr.228, tel 0267373052, e-mail scoalanrussu@yahoo.com, organizează concurs la nivelul unității de învățământ Școala Gimnazială ”Nicolae Russu” din Sita Buzăului, în data de 16.07.2021  , în acord cu H.G. nr. 286 /2011 cu modificările și completările ulterioare,  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi pe didactic auxiliar  :

  • Informatician  –  0,5 normă .
  • Administrator de patrimoniu –  0,5 normă .

  Probele se vor organiza la sediul G.P.N. Nr. 1  din Sita Buzăului, în data de 16.07.2021 astfel :

  • Selectarea dosarelor – la sediul unităţii în data de 15 iulie 2021 .
  • Proba scrisă – la sediul unității, în data de 16.07.2021 începând cu ora 10;
  • Proba practică  – la sediul în data de 16.07.2021 cu ora 12.
  • Interviu  – la sediul unităţii, în data de 16.07.2021 cu ora 14 .
  • Afișarea rezultatelor – la sediul unităţii, în data de 16.07.2021 cu ora 15 .
  • Depunerea contestațiilor – la sediul unităţii, în data de 16.07.2021 cu ora 15:30
  • Afișarea rezultatelor finale – la sediul unităţii, în data de 16.07.2021 cu ora 17: 00 .

          Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul instituţiei este 21.06.2021  –  14.07.2021, interval orar 12:00 – 15:00 .

Conditii generale :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

2. Condiții specifice :
Competențe în operarea pe calculator
Abilități de comunicare
Capacitatea de organizare a muncii

         2.1. Pentru informatician –  studii superioare în specialitatea postului – IT, Informatica, Poli AC, Informatică Economică , sau altele cu profil informatic),  cu minim 3 ani de experiență în domeniul Baze de date, realizare și  folosire.

         2.2. Pentru administrator de patrimoniu – studii superioare în specialitatea postului – inginer, subinginer sau economist, cu abilități de utilizare a calculatorului, minim Word și Excell . Un avantaj îl constituie vechimea în domeniu de min 3 ani.  

3. Cerințe psihologice :
Asumarea responsabilităților
Adaptarea la sarcinile de lucru
Echilibru emoțional

Conținutul dosarului de concurs:
1. Cererea de participare la concurs;
2. Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original + copie);
3. Documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie) ;
4. Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinta  revisal, conformă cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
7. Curriculum vitae;

                  DATA ETAPE
21.06.2021- 14.07.2021
Orele 12:00 – 15:00
Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unității
de învățământ și verificarea documentelor ;
15.07.2021
Selectarea dosarelor de către membrii comisiei
de examen;
15.07.2021 ora 16 : 00 Afișarea rezultatelor în urma selecției;
16.07.2021 ora 10 : 00 Susținerea probei scrise de către candidați;
16.07.2021 ora 11 : 00 Afișarea rezultatelor probei scrise;
16.07.2021 ora 12:00 Susținerea probei practice de către candidații admiși la proba scrisă;
16.07.2021 ora 13 : 30   Afișarea rezultatelor probei practice;
16.07.2021 ora 14 : 00  Susținerea interviului;
16.07.2021 ora 15 :00  Afișarea rezultatelor finale;
16.07.2021   ora 15: 30 Depunerea contestațiilor;
16.07.2021   ora 17: 00 Afișarea rezultatelor finale .

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă este de 50 de puncte .

Închide meniul